حذف پیامک های تبلیغاتی

یکی از روش های نوین بازاریابی و مارکتینگ ازراه دور، پیامک های تبلیغاتی است. اما متاسفانه این روش به درستی استفاده نمیشود

lightbox